کفایت اسطوره ، در تعهد کیفیت اوست.

میوه های خشک

barg-zardalo-cover gheysi-cover khorma-zahedi-cover mix-khorma-piarom-cover maviz-cover barg-holo-cover tot-khoshk-coverbarg-zardalo-cover photo_2016-08-31_09-47-33