کفایت اسطوره ، در تعهد کیفیت اوست.
سخن روز
محل سخن روز